Faktablad för Bon Coeur 1389

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.lovstastuteri.com

Hingsthållare

Lövsta Stuteri, Stjärnborg
Stjärnborgsvägen 1-3, 194 92, Upplands Väsby
0760-121112

Beställning av sperma

Lövsta Seminstation
Stjärnborgsvägen 1-3, 194 92 , Upplands Väsby
0761738818
FAI
Måndag, Onsdag, Fredag
Kl 11.00 och Fredag kl 11.00
ALLMÄNNA VILLKOR Observera att flera av dessa villkor enbart gäller för inseminering inom Sverige. För beställning av sperma för inseminering utanför Sverige gäller särskilda villkor enligt p. 1.4 nedan. 1. Beställning av sperma Stoägaren anmäler sitt sto samt väljer hingst genom SWB:s digitala betäckningssystem Språngrulla; www.sprangrulla.se. Beställning av sperma från hingstar som finns tillgängliga genom så kallad ”ett-sto-licens” ska ske via Lövsta Stuteris hemsida, www.lovstastuteri.com. Efter beställning av sperma sköts all kontakt gällande betäckningen mellan stoägarens seminstation, det vill säga mottagarstationen, och Lövsta Stuteri. På Lövsta Stuteris hemsida, och/eller Språngrulla finns villkor för de hingstar som ingår i hingstprogrammet. Observera att utländska hingsthållare har egna villkor för sina hingstar. Länk till villkor finns under respektive hingst på Lövsta Stuteris hemsida. Stoägaren ansvarar för att skaffa sig information om de villkor som gäller för respektive hingst. Hingstar stationerade i Sverige finns tillgängliga för beställning av sperma från och med den 4 april till och med den 19 augusti 2022. Lövsta Stuteri - Stjärnborg tar emot ston från och med den 18 april till och med den 19 augusti 2022. Lövsta Stuteri – Flyinge tar emot ston från och med den 4 april till och med den 19 augusti 2022. För hingstar stationerade i Danmark startar säsongen den 4 april 2022 och avslutas den 15 augusti 2022. En del hingstar avslutar sin säsong tidigare, information finns under respektive hingst på Lövsta Stuteris hemsida samt på Språngrulla. Kontakta Lövsta Stuteri vid frågor. Beställning av sperma från hingstar stationerade i Sverige ska ske helgfri måndag, onsdag och fredag senast kl. 11.00. Vid speciella/oförutsedda omständigheter (sjukdom, tävling eller liknande) kan hingst/hingstar i hingstprogrammet vara icke tillgängliga under betäckningssäsongen. Lövsta Stuteri förbehåller sig rätten att under dessa speciella omständigheter, i mån av tillgång, tillhandahålla fryst sperma. Priset kan komma att ändras vid byte från färsk till fryst sperma från samma hingst. Prisinformation finns på Lövsta Stuteris hemsida, under respektive hingst. Kan fryst sperma inte tillhandahållas äger stoägaren rätt att byta till sperma från en annan hingst inom hingstprogrammet efter överenskommelse med Lövsta Stuteri. Väljer stoägaren att använda en annan hingst från samma hingsthållare debiteras enbart hingstavgift för den hingst som använts. Väljer stoägaren att byta till hingst inom programmet, med annan hingsthållare, kan avgifter tillkomma. Lövsta Stuteri kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Ston som påbörjat inseminering prioriteras leverans. Hingsthållare äger rätt att prioritera ston som insemineras på egen anläggning eller i eget hemland. Stoägaren ansvarar för att stoet före inseminering är registrerat i Språngrulla alternativt genom funktionen ”beställ semin” under respektive hingst på Lövsta Stuteris hemsida vid beställning av semin. Stoägaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet vid registrering är korrekta. Lövsta Stuteri har rätt att neka leverans av sperma vid bristande eller felaktiga uppgifter. Den beställda sperman får endast användas till i beställningen angivet sto. En (1) språngavgift gäller för totalt tre (3) brunster. Språngavgiften faktureras direkt vid första spermabeställningen. Språngavgiften ska betalas i samband med beställning av sperma, oavsett om sperman används eller inte. För det fall stoet inte är dräktigt efter tre brunster äger stoägaren rätt att byta hingst, dock endast efter skriftligt medgivande från Lövsta Stuteri före beställning av sperma. Om bytet sker utan Lövsta Stuteris skriftliga medgivande faktureras en ny språngavgift. 1.1 Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av fryst sperma (FAI) Beställning av FAI ska ske två till fem vardagar före inseminering, beroende på val av hingst. Fraktkostnad tillkommer både vid beställning inom Sverige och från utlandet. Om Lövsta Stuteris seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar. Vid sen återlämning tillkommer en förseningsavgift om 100 SEK per påbörjat dygn. 1.2 Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av sperma från utlandet Hingstavgifter återbetalas ej. Observera att de utländska seminsäsongerna är kortare än den svenska. Seminsäsongen i Tyskland avslutas den 5 augusti 2022 och seminsäsongen i Danmark (Blue Hors) avslutas den 15 augusti 2022. Är stoet inte dräktigt genom inseminering med färsk sperma vid säsongens slut kan stoägaren – i mån av tillgång – erbjudas fryst sperma. Prisvariationer kan förekomma. Prisinformation finns på Lövsta Stuteris hemsida under respektive hingst. Fraktkostnad tillkommer. Kan fryst sperma inte erbjudas har stoägaren möjlighet att välja sperma från en annan hingst inom hingstprogrammet efter överenskommelse med Lövsta Stuteri. Vid byte av hingst kan avgifter tillkomma. Beställning av sperma från utlandet från alla länder förutom Danmark ska ske helgfri måndag – torsdag senast kl. 9.00. Observera att utländska helgdagar kan variera i förhållande till svenska. Beställning av sperma från hingstar stationerade utanför Sverige ska ske helgfri vardag, utom fredag, senast kl. 9.00, med undantag för hingsten Untouchable där beställning ska ske senast kl. 8.30. Lövsta Stuteri samarbetar med Paul Shockemöhle hingststation. De av Schockemöhle erbjudna hingstarna anges i hingstkatalogen. Shockemöhle har emellertid egna priser och villkor. Fakturering sker direkt från Schockemöhle till stoägaren. Schockemöhles allmänna villkor finns på Schockemöhles hemsida; https://schockemoehle.com/eng/service-station-stud/covering-conditions/covering-conditons.html 1.3 Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av Embryotransfer (ET)/ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Stoägaren ansvarar för att informera Lövsta Stuteri om att beställd sperma ska användas för ET. Stoägaren äger inte rätt att använda sperma som en del av ET eller ICSI utan uttryckligt medgivande från berörd hingsthållare. Stoägaren uppmärksammas på att han/hon är skyldig att följa varje enskild hingsthållares specifika villkor gällande ET/ICSI. Vid inseminering av stoet på Lövsta Stuteri upprättas särskilt ET-kontrakt mellan stoägaren och Lövsta Stuteri. För det fall två embryon spolas ut vid ET gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till stoägaren att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Lövsta Stuteri debiterar stoägaren per spolat embryo. För det fall stoet är föder levande tvillingar genom embryotransfer debiteras stoägaren avgift för 70-, 90-dagars respektive levande föl-avgift per konstaterat levande föl. Vid lyckad embryo-spolning och nytt försök tillkommer ytterligare språngavgift. För användning av sperma för ICSI gäller särskilda villkor. Kontakta Lövsta Stuteri för information. 1.4 Följande gäller vid beställning av sperma till sto stationerat i utlandet Lövsta Stuteri tillhandahåller fryst sperma för leverans till länder utanför Sverige vid tillgänglighet. Priser för leverans av fryst sperma finns på Lövsta Stuteris hemsida under respektive hingst. Beställning och leverans sker enligt överenskommelse i varje enskilt fall. Villkor gällande 1. Beställning av sperma, 2. Leverans av beställd sperma, 3. Dräktighet och 5.1 Allmänt under 5. Fakturering och betalning är således inte tillämpliga vid beställning till utlandet. Förfrågan om beställning av fryst sperma till utlandet skickas till [email protected] För ston stationerade utanför Sverige faktureras samtliga avgifter vid första beställningen av sperma. 2. Leverans av beställd sperma Leveranstid samt fraktkostnad för beställd sperma varierar beroende på var mottagarstationen är belägen. Om Lövsta Stuteris seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar. Vid sen återlämning tillkommer en förseningsavgift om 100 SEK per påbörjad dag. För de hingstar som finns tillgängliga via skick tillkommer alltid fraktkostnad, detta gäller även för ston stationerade på Lövsta Stuteri. Fraktkostnad debiteras per skick (leverans). Stoägaren betalar samtliga fraktkostnader. Lövsta Stuteri samarbetar med följande transportföretag; - Mats Hästtransport (Slingan) – används alltid inom Sverige - Jetpak - Linklog (DHL och UPS) - TNT Väljer stoägaren att anlita annat transportföretag än ovan nämnda ansvarar stoägaren till fullo för allt som rör leveransen av sperma. För de fall leverans av sperma kommer bort eller skadas under transport ansvarar mottagarstationen för att informera Lövsta Stuteri om detta samma dag. Lövsta Stuteri friskriver sig från ansvar för eventuell skada på sperma under transport eller vid hantering, eventuella uppkomna förluster eller kostnader på grund av otillgänglig eller försenad sperma, inklusive men inte begränsat till veterinär-, leverans- eller transportkostnader. 3. Dräktighet 3.1 70-/90-dygnsavgift I de fall stoägaren ska betala avgift vid dräktighet på 70 eller 90 dygn (se under villkor för respektive hingst) a nsvarar stoägaren för att registrera utebliven dräktighet på Språngrulla eller meddela Lövsta Stuteri utebliven dräktighet via mejl till [email protected]. Meddelande ska ske senast den 70:e respektive 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten. För det fall rapporten uteblir eller inkommer för sent till Lövsta Stuteri debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 70 respektive 90 dygn. Lövsta Stuteri ansvarar inte för utebliven rapport från mottagarstationen. För det fall det veterinär vid undersökning konstaterar att stoet inte är dräktigt efter tre brunster har stoägaren möjlighet att byta hingst inom hingstprogrammet utan att betala ny språngavgift efter särskild överenskommelse med Lövsta Stuteri. Detta gäller dock inte hingstarna Cornet Obolensky, Comme il Faut, Chilli Willi eller Blue Hors Zack. Dessa hingstar kan väljas i mån av tillgång och mot en extra avgift. Språngavgiften är densamma för samtliga valbara hingstar inom programmet. 3.2 Levande föl-avgift Stoägaren har i vissa fall möjlighet att – istället för att erlägga språngavgift samt avgift vid 70-/90-dygns dräktighet – erlägga en avgift vid levande föl, så kallad ”levande föl-avgift”. Stoägaren ansvarar för att meddela Lövsta Stuteri att levande föl-avgift valts genom registrering på Språngrulla, på Lövsta Stuteris hemsida alternativt genom e-post till [email protected]. Meddelande om Levande föl-avgift måste ske före första inseminering. För ston som inte är registrerade vid första inseminering gäller språngavgift samt avgift vid 70/90-dygns dräktighet. När valet är gjort går det inte att ändra. För hingstar tillgängliga enligt ett sto-licens gäller följande; stoägaren ansvarar för att meddela Lövsta Stuteri att levande föl-avgift valts genom meddelande via hemsidan eller per e-post till [email protected] före första inseminering. Vid uteblivet meddelande debiteras stoägaren 70- alternativt 90-dygns avgift. Levande föl-avgift debiteras för levande föl. Som levande föl anses föl som lever i minst 48 timmar och som är försäkringsbart. Är fölet dödfött, ej försäkringsbart eller avlider innan det är 48 timmar gammalt befrias stoägaren från levande föl-avgiften enligt förutsättningarna nedan. Detsamma gäller om stoet resorberar eller kastar sitt föl. För det fall det veterinär vid undersökning konstaterar att stoet inte är dräktigt ska ett veterinärintyg skickas per e-post till [email protected] för att betalningsbefrielse ska inträda. I övrigt förutsätter betalningsbefrielse att stoägaren registrerar fölet som dödfött på Språngrulla alternativt tillhandahåller Lövsta Stuteri ett veterinärintyg som styrker betalningsbefrielse. Veterinärintyg ska skickas per e-post till [email protected]. Registrering alternativt tillhandahållande av veterinärintyg ska ske inom 14 dygn från det att fölets död kunnat konstateras. Underlåter stoägaren att registrera dödfött föl eller tillhandahålla veterinärintyg enligt ovan debiteras levande föl-avgiften. För det fall fölet föds sjukt eller ej försäkringsbart kan betalningsbefrielse inträda trots att fölet avlider mer än 48h efter födseln. Stoägaren ansvarar för att informera Lövsta Stuteri löpande om fölets skick. 4. Registreringshandlingar Fölets registreringshandlingar finns tillgängliga för stoägaren först då samtliga avgifter är betalda. Lövsta Stuteri äger rätt att kvarhålla handlingar till dess att avgifter samt eventuella kostnader för veterinär, uppstallning med mera till fullo erlagts. Har stoägaren flera hästar gäller detta samtliga stoägarens hästar och så länge avgifter kvarstår obetalda. Stoägaren accepterar detta genom att påbörja semineringarna. 5. Fakturering och betalning 5.1 Allmänt Vid beställning av sperma faktureras språngavgift, oavsett om sperman används eller inte. Kostnaden för hingstar i hingstprogrammet stationerade i Sverige samt Lövsta-ägda hingstar stationerade i utlandet och/eller via fryst sperma faktureras i SEK. Moms tillkommer på samtliga kostnader. Eventuella synpunkter på spermakvalitén ska framföras i samband med första seminering. Efter seminering äger Lövsta Stuteri samt i förekommande fall den aktuella hingsthållaren rätt att ta ut de avgifter som är aktuella. Administrationsavgift kan tillkomma vidbehov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av stoägaren. Påminnelseavgift utgår vid utebliven betalning. För det fall stoägaren använder Lövsta Stuteris licens på www.sprangrulla.se utan att ha beställt sperman från Lövsta Stuteri äger Lövsta Stuteri rätt att debitera stoägaren 1 500 kr + moms för varje användning. För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor. För företag gäller 30 dagars betalningsvillkor. Eventuella invändningar mot faktura ska framställas inom betalningsfristen. Stoägaren äger inte rätt att framställa invändning mot faktura efter förfallodatum. Alla frågor gällande fakturor och eventuella invändningar ska skickas till [email protected]. Observera att Levande föl-avgift faktureras i april månad. Betalning sker enligt vad som anges ovan under rubriken ”Levande föl”. 5.2 Underlåten betalning m.m. Vid utebliven betalning trots påminnelse utgår påminnelseavgift vid andra påminnelsen. Vid utebliven betalning efter två påminnelser skickas betalningskrav till Inkasso. För det fall stoägaren har obetalda avgifter till Lövsta Stuteri eller om stoägaren tidigare har varit i dröjsmål med betalningar i icke obetydlig mån, äger Lövsta Stuteri rätt att avböja leverans av sperma. Lövsta Stuteri äger rätt att neka stoägaren beställning av semin och andra tjänster om stoägaren tidigare varit i dröjsmål med betalning eller om Lövsta Stuteri på grund av andra omständigheter anser att stoägaren är olämplig som kund. 6. Information från Lövsta Stuteri och övriga hingsthållare Stoägaren ansvarar för att han/hon har läst och förstått all muntlig och skriftlig information och råd Lövsta Stuteri tillhandahållit samt villkor på www.sprangrulla.se. Lövsta Stuteri frånsäger sig ansvar för eventuella tryckfel. Stoägaren ansvarar även för att han/hon har läst och förstått all muntlig och skriftlig information och råd som övriga hingsthållare tillhandahållit. Stoägaren ska hålla Lövsta Stuteri och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter skadeslösa mot eventuella krav från tredje part som uppstår till följd av, eller relaterat till, stoägarens brott mot Lövsta Stuteris eller hingsthållares villkor. 7. Force majeure Lövsta Stuteri frånsäger sig allt ansvar för fel eller förseningar i att fullgöra sina skyldigheter gentemot stoägaren i den utsträckning sådant misslyckande eller försening orsakas av en force majeure-händelse. Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut eller annan omständighet utanför Lövsta Stuteris kontroll och vars menliga inverkan Lövsta Stuteri inte rimligen kunnat undanröja. För det fall Lövsta Stuteri under avelssäsongen 2022 förhindras att fullgöra sina skyldigheter till följd av Covid-virus, EHV-virus eller liknande virusutbrott, erbjuder Lövsta Stuteri stoägare som betalt in språngavgift utan att stoet blivit dräktigt att ha eventuell inbetald avgift innestående till avelssäsongen 2023. 8. Bestämmelses ogiltighet Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i avtal mellan stoägaren och Lövsta Stuteri eller i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska den anses modifierad i den minsta grad som krävs för att göra det giltigt, lagligt och verkställbart. Om en sådan modifiering inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses utgå. Alla ändringar eller borttagningar av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna klausul ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för resten av avtalet eller dessa allmänna villkor. 9. Dataskydd Stoägaren samtycker till insamling och hantering av sådana personuppgifter som krävs för att verkställa Lövsta Stuteris åtaganden. Stoägaren ger sitt uttryckliga samtycke till Lövsta Stuteri att, enligt villkoren i dataskyddsförordningen, samla in, behålla och behandla personuppgifter. 10. Fullständiga villkor Dessa villkor gäller och ingår i avtalet mellan stoägaren och Lövsta Stuteri och får endast ändras eller ersättas av ett skriftligt avtal mellan stoägaren och Lövsta Stuteri där parterna uttryckligen är överens om ändringen. Dessa villkor utesluter tillämpning av motsatt sedvänja eller branschpraxis. Utomstående hingsthållare har egna villkor som stoägaren i förekommande fall är bunden av utan att de införlivats i dessa villkor. 11. Tillämplig lag och behörig domstol Tvister som uppstår i anledning av avtalsrelationen mellan stoägaren och Lövsta Stuteri ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras genom förfarande vid allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Betäckningssäsongen

2022-04-04
2022-08-19
Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Språngägaren kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Dra åt vänster för att se hela tabellen

90 dygnsavgift Levande föl
Frakt 2000 SEK + moms Språng 3500 SEK + moms Dräktig (90dygn) 10000 SEK + moms Frakt 2000 SEK + moms Språng 3500 SEK + moms Levande föl 11500 SEK + moms

ÖVRIGT

ALLMÄNNA VILLKOR
1. Beställning av sperma
Stoägaren anmäler sitt sto samt väljer hingst genom SWB:s digitala betäckningssystem Språngrulla; www.sprangrulla.se. Beställning av sperma från hingstar som finns tillgängliga genom så kallad ”ett-sto-licens” ska ske via Lövsta Stuteris hemsida, www.lovstastuteri.com.
Efter beställning av sperma sköts all kontakt gällande betäckningen mellan stoägarens seminstation, det vill säga mottagarstationen, och Lövsta Seminstation.
På Lövsta Stuteris hemsida, och/eller Språngrulla finns villkor för de hingstar som ingår i hingstprogrammet. Observera att utländska hingsthållare har egna villkor för sina hingstar. Länk till villkor finns under respektive hingst på Lövsta Stuteris hemsida. Stoägaren ansvarar för att skaffa sig information om de villkor som gäller för respektive hingst.
Hingstar stationerade i Sverige finns tillgängliga för beställning av sperma från och med den 4 april till och med den 19 augusti 2022. Lövsta Stuteri - Stjärnborg tar emot ston från och med den 20 april till och med den 19 augusti 2022. Lövsta Stuteri – Flyinge tar emot ston från och med den 4 april till och med den 19 augusti 2022. För hingstar stationerade i Danmark startar säsongen den 4 april 2022 och avslutas den 15 augusti 2022. En del hingstar avslutar sin säsong tidigare, information finns under respektive hingst på Lövsta Stuteris hemsida samt på Språngrulla. Kontakta Lövsta Seminstation vid frågor.
Beställning av sperma från hingstar stationerade i Sverige ska ske helgfri måndag, onsdag och fredag senast kl. 11.00.
Vid speciella/oförutsedda omständigheter (sjukdom, tävling eller liknande) kan hingst/hingstar i hingstprogrammet vara icke tillgängliga under betäckningssäsongen. Lövsta Seminstation förbehåller sig rätten att under dessa speciella omständigheter, i mån av tillgång, tillhandahålla fryst sperma. Priset kan komma att ändras vid byte från färsk till fryst sperma från samma hingst. Prisinformation finns på Lövsta Stuteris hemsida, under respektive hingst.
Kan fryst sperma inte tillhandahållas äger stoägaren rätt att byta till sperma från en annan hingst inom hingstprogrammet efter överenskommelse med Lövsta Seminstation. Väljer stoägaren att använda en annan hingst från samma hingsthållare debiteras enbart hingstavgift för den hingst som använts. Väljer stoägaren att byta till hingst inom programmet, med annan hingsthållare, kan avgifter tillkomma.
Lövsta Seminstation kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Ston som påbörjat inseminering prioriteras leverans. Hingsthållare äger rätt att prioritera ston som insemineras på egen anläggning eller i eget hemland.
Stoägaren ansvarar för att stoet före inseminering är registrerat i Språngrulla alternativt genom funktionen ”beställ semin” under respektive hingst på Lövsta Stuteris hemsida vid beställning av semin.
Stoägaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet vid registrering är korrekta. Lövsta Seminstation har rätt att neka leverans av sperma vid bristande eller felaktiga uppgifter.
Den beställda sperman får endast användas till i beställningen angivet sto. En (1) språngavgift gäller för totalt tre (3) brunster. Språngavgiften faktureras direkt vid första spermabeställningen. Språngavgiften ska betalas i samband med beställning av sperma, oavsett om sperman används eller inte.
För det fall stoethästen inte är dräktigt efter tre brunster äger stoägaren rätt att byta hingst, dock endast efter skriftligt medgivande från Lövsta seminstation före beställning av sperma. Om bytet sker utan Lövsta Seminstations skriftliga medgivande faktureras en ny språngavgift.
Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av fryst sperma (FAI)
Beställning av FAI ska ske två till fem vardagar före inseminering, beroende på val av hingst. Fraktkostnad tillkommer både vid beställning inom Sverige och från utlandet. Om Lövsta Stuteris seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar. Vid sen återlämning tillkommer en förseningsavgift om 100 SEK per påbörjat dygnd dag.
Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av sperma från utlandet
Hingstavgifter återbetalas ej. Observera att de utländska seminsäsongerna är kortare än den svenska. Seminsäsongen i Tyskland avslutas den 5 augusti 2022 och seminsäsongen i Danmark (Blue Hors) avslutas den 15 augusti 2022.
Är stoet inte dräktigt genom inseminering med färsk sperma vid säsongens slut kan stoägaren – i mån av tillgång – erbjudas fryst sperma. Prisvariationer kan förekomma. Prisinformation finns på Lövsta Stuteris hemsida under respektive hingst. Fraktkostnad tillkommer.
Kan fryst sperma inte erbjudas har stoägaren möjlighet att välja sperma från en annan hingst inom hingstprogrammet efter överenskommelse med Lövsta Seminstation. Vid byte av hingst kan avgifter tillkomma.
Beställning av sperma från utlandet från alla länder förutom Danmark ska ske helgfri måndag – torsdag senast kl. 9.00. Observera att utländska helgdagar kan variera i förhållande till svenska.
Beställning av sperma från hingstar stationerade utanför Sverige ska ske helgfri vardag, utom fredag, senast kl. 9.00, med undantag för hingsten Untouchable där beställning ska ske senast kl. 8.30.
Lövsta Stuteri samarbetar med Paul Shockemöhle hingststation. De av Shockemöhle erbjudna hingstarna anges i hingstkatalogen. Shockemöhle har emellertid egna priser och villkor. Fakturering sker direkt från Shockemöhle till stoägaren. Schokemöhles allmänna villkor finns på Shockemöhles hemsida;
https://schockemoehle.com/eng/service-station-stud/covering-conditions/covering-conditons.html
Utöver övriga villkor gäller följande vid beställning av Embryotransfer (ET)/ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
Stoägaren ansvarar för att informera Lövsta Seminstation om att beställd sperma ska användas för ET. Stoägaren äger inte rätt att använda sperma som en del av ET eller ICSI utan uttryckligt medgivande från berörd hingsthållare. Stoägaren uppmärksammas på att han/hon är skyldig att följa varje enskild hingsthållares specifika villkor gällande ET/ICSI.
Vid inseminering av stoet på Lövsta Seminstation upprättas särskilt ET-kontrakt mellan stoägaren och Lövsta Seminstation.
För det fall två embryon spolas ut vid ET gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till stoägaren att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Lövsta Seminstation debiterar stoägaren per spolat embryo.
För det fall stoet är föder levande tvillingar genom embryotransfer debiteras stoägaren avgift för 70-, 90-dagars respektive levande föl-avgift dräktighet per konstaterat levande föl.
Vid lyckad embryo-spolning och nytt försök tillkommer ytterligare språngavgift.
För användning av sperma för ICSI gäller särskilda villkor. Kontakta Lövsta Seminstation för information.
2. Leverans av beställd sperma:
Leveranstid samt fraktkostnad för beställd sperma varierar beroende på var mottagarstationen är belägen. Om Lövsta Stuteris seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar. Vid sen återlämning tillkommer en förseningsavgift om 100 SEK per påbörjad dag.
För de hingstar som finns tillgängliga via skick tillkommer alltid fraktkostnad, detta gäller även för ston stationerade på Lövsta Seminstation.
Fraktkostnad debiteras per skick (leverans). Stoägaren betalar samtliga fraktkostnader.
Lövsta Seminstation samarbetar med följande transportföretag;
- Mats Hästtransport (Slingan) – används alltid inom Sverige
- Jetpak
- Linklog (DHL och UPS)
- TNT
Väljer stoägaren att anlita annat transportföretag än ovan nämnda ansvarar stoägaren till fullo för allt som rör leveransen av sperma.
För de fall leverans av sperma kommer bort eller skadas under transport ansvarar mottagarstationen för att informera Lövsta Seminstation om detta samma dag. Lövsta Seminstation friskriver sig från ansvar för eventuell skada på sperma under transport eller vid hantering, eventuella uppkomna förluster eller kostnader på grund av otillgänglig eller försenad sperma, inklusive men inte begränsat till veterinär-, leverans- eller transportkostnader.
3. Dräktighet
70-/90-dygnsavgift
I de fall stoägaren ska betala avgift vid dräktighet på 70 eller 90 dygn (se under villkor för respektive hingst) ansvarar stoägaren för att registrera utebliven dräktighet på Språngrulla eller meddela Lövsta Seminstation utebliven dräktighet via mejl till [email protected].
Meddelande ska ske senast den 70:e respektive 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten. För det fall rapporten uteblir eller inkommer för sent till Lövsta Seminstation debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 70 respektive 90 dygn. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport från mottagarstationen.
För det fall det veterinär vid undersökning konstaterar att stoet inte är dräktigt efter tre brunster har stoägaren möjlighet att byta hingst inom hingstprogrammet utan att betala ny språngavgift efter särskild överenskommelse med Lövsta Seminstation.
Detta gäller dock inte hingstarna Cornet Obolensky, Comme il Faut, Chilli Willi eller Blue Hors Zack. Dessa hingstar kan väljas i mån av tillgång och mot en extra avgift.
Språngavgiften är densamma för samtliga valbara hingstar inom programmet.

Levande föl-avgift
Stoägaren har i vissa fall möjlighet att – istället för att erlägga språngavgift samt avgift vid 70-/90-dygns dräktighet – erlägga en avgift vid levande föl, så kallad ”levande föl-avgift”.
Stoägaren ansvarar för att meddela Lövsta Seminstation att levande föl-avgift valts genom registrering på Språngrulla, på Lövsta Stuteris hemsida alternativt genom e-post till [email protected].
Meddelande om Levande föl-avgift måste ske före första inseminering. För ston som inte är registrerade vid första inseminering gäller språngavgift samt avgift vid 70/90-dygns dräktighet. När valet är gjort går det inte att ändra.
För hingstar tillgängliga enligt ett sto-licens gäller följande; stoägaren ansvarar för att meddela Lövsta Seminstation att levande föl-avgift valts genom meddelande via hemsidan eller per e-post till [email protected] före första inseminering.
Vid uteblivet meddelande debiteras stoägaren 70- alternativt 90-dygns avgift.
Levande föl-avgift debiteras för levande föl. Som levande föl anses föl som lever i minst 48 timmar och som är försäkringsbart. Är fölet dödfött, ej försäkringsbart eller avlider innan det är 48 timmar gammalt befrias stoägaren från levande föl-avgiften enligt förutsättningarna nedan. Detsamma gäller om stoet resorberar eller kastar sitt föl.
För det fall det veterinär vid undersökning konstaterar att stoet inte är dräktigt ska ett veterinärintyg skickas per e-post till stjarn[email protected] för att betalningsbefrielse ska inträda.
I övrigt förutsätter betalningsbefrielse att stoägaren registrerar fölet som dödfött på Språngrulla alternativt tillhandahåller Lövsta Seminstation ett veterinärintyg som styrker betalningsbefrielse. Veterinärintyg ska skickas per e-post till [email protected]. Registrering alternativt tillhandahållande av veterinärintyg ska ske inom 14 dygn från det att fölets död kunnat konstateras. Underlåter stoägaren att registrera dödfött föl eller tillhandahålla veterinärintyg enligt ovan debiteras levande föl-avgiften.
För det fall fölet föds sjukt eller ej försäkringsbart kan betalningsbefrielse inträda trots att fölet avlider mer än 48h efter födseln. Stoägaren ansvarar för att informera Lövsta Seminstation löpande om fölets skick.
4. Registreringshandlingar
Fölets registreringshandlingar finns tillgängliga för stoägaren först då samtliga avgifter är betalda. Lövsta Seminstation äger rätt att kvarhålla handlingar till dess att avgifter samt eventuella kostnader för veterinär, uppstallning med mera till fullo erlagts. Har stoägaren flera hästar gäller detta samtliga stoägarens hästar och så länge avgifter kvarstår obetalda. Stoägaren accepterar detta genom att påbörja semineringarna.

5. Fakturering och betalning
Vid beställning av sperma faktureras språngavgift, oavsett om sperman används eller inte.
Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Seminstation och Lövsta-ägda hingstar stationerade i Sverige faktureras i SEK.
Moms tillkommer på samtliga kostnader.
För ston stationerade utanför Sverige fakturera samtliga avgifter vid första beställningen av sperma.
Eventuella synpunkter på spermakvalitén ska framföras i samband med första seminering. Efter seminering äger Lövsta Seminstation samt i förekommande fall den aktuella hingsthållaren rätt att ta ut de avgifter som är aktuella.
Administrationsavgift kan tillkomma vidbehov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av stoägaren. Påminnelseavgift utgår vid utebliven betalning.
För det fall stoägaren använder Lövsta Seminstations licens på www.sprangrulla.se utan att ha beställt sperman från Lövsta Seminstation äger Lövsta Seminstation rätt att debitera stoägaren 1 500 kr + moms för varje användning.
För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor. För företag gäller 30 dagars betalningsvillkor. Eventuella invändningar mot faktura ska framställas inom betalningsfristen. Stoägaren äger inte rätt att framställa invändning mot faktura efter förfallodatum. Alla frågor gällande fakturor och eventuella invändningar ska skickas till [email protected].
Observera att Levande föl-avgift faktureras i april månad. Betalning sker enligt vad som anges ovan under rubriken ”Levande föl”.
Underlåten betalning m.m.
Vid utebliven betalning trots påminnelse utgår påminnelseavgift vid andra påminnelsen. Vid utebliven betalning efter två påminnelser skickas betalningskrav till Inkasso.
För det fall stoägaren har obetalda avgifter till Lövsta Seminstation eller om stoägaren tidigare har varit i dröjsmål med betalningar i icke obetydlig mån, äger Lövsta Seminstation rätt att avböja leverans av sperma. Lövsta Seminstation äger rätt att neka stoägaren beställning av semin och andra tjänster om stoägaren tidigare varit i dröjsmål med betalning eller om Lövsta Seminstation på grund av andra omständigheter anser att stoägaren är olämplig som kund.
Information från Lövsta Seminstation och övriga hingsthållare
Stoägaren ansvarar för att han/hon har läst och förstått all muntlig och skriftlig information och råd Lövsta Seminstation tillhandahållit samt villkor på www.sprangrulla.se. Lövsta Seminstation frånsäger sig ansvar för eventuella tryckfel.
Stoägaren ansvarar även för att han/hon har läst och förstått all muntlig och skriftlig information och råd som övriga hingsthållare tillhandahållit.
Stoägaren ska hålla Lövsta Seminstation och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter skadeslösa mot eventuella krav från tredje part som uppstår till följd av, eller relaterat till, stoägarens brott mot Lövsta Seminstations eller hingsthållares villkor.
Force majeure
Lövsta Seminstation frånsäger sig allt ansvar för fel eller förseningar i att fullgöra sina skyldigheter gentemot stoägaren i den utsträckning sådant misslyckande eller försening orsakas av en force majeure-händelse.
Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut eller annan omständighet utanför Lövsta Seminstations kontroll och vars menliga inverkan Lövsta Seminstation inte rimligen kunnat undanröja.
För det fall Lövsta Seminstation under avelssäsongen 2022 förhindras att fullgöra sina skyldigheter till följd av Covid-virus, EHV-virus eller liknande virusutbrott, erbjuder Lövsta Seminstation stoägare som betalt in språngavgift utan att stoet blivit dräktigt att ha eventuell inbetald avgift innestående till avelssäsongen 2023.
Bestämmelses ogiltighet
Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i avtal mellan stoägaren och Lövsta Seminstation eller i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska den anses modifierad i den minsta grad som krävs för att göra det giltigt, lagligt och verkställbart. Om en sådan modifiering inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses utgå. Alla ändringar eller borttagningar av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna klausul ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för resten av avtalet eller dessa allmänna villkor.
Dataskydd
Stoägaren samtycker till insamling och hantering av sådana personuppgifter som krävs för att verkställa Lövsta Seminstations åtaganden. Stoägaren ger sitt uttryckliga samtycke till Lövsta Seminstation att, enligt villkoren i dataskyddsförordningen, samla in, behålla och behandla personuppgifter.
Fullständiga villkor
Dessa villkor gäller och ingår i avtalet mellan stoägaren och Lövsta Seminstation och får endast ändras eller ersättas av ett skriftligt avtal mellan stoägaren och Lövsta Seminstation där parterna uttryckligen är överens om ändringen. Dessa villkor utesluter tillämpning av motsatt sedvänja eller branschpraxis.
Utomstående hingsthållare har egna villkor som stoägaren i förekommande fall är bunden av utan att de införlivats i dessa villkor.

Tillämplig lag och behörig domstol
Tvister som uppstår i anledning av avtalsrelationen mellan stoägaren och Lövsta Seminstation ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras genom förfarande vid allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår

Fosterförsäkring hos Sveland Djurförsäkringar ingår vid betäckning. Stoet behöver inte vara försäkrat i Sveland för erbjudandet. För mer info och aktivering av försäkringen kontakta: [email protected], 0722-450 834.”